Location,Almere
0031-619837444
ra_popal@hotmail.com

De toeren

De toeren

De Harzer werd uitsluitend gekweekt op schoonheid en zuiverheid van de zang zodat in zijn strofen de onzuivere, krassende of schrille tonen van rasloze kanaries ontbreken. Zijn lied bestaat hoofdzakelijk uit vier toeren; de holrol, de knor, de fluiten, en de holklingel.

De allereerste keuringen werden door de vogelhandelaren en door de grootkweekers verricht. Aan de eerste keuringen lag geen enkel systeem ten grondslag en aan de toeren waren ook nog geen grenzen gesteld. Een ontwerp voor een keursysteem waarbij aan de toeren grenzen zijn gesteld, op basis van de driedeelbaarheid en waarbij de enkeltoerenbewaardiging wordt toegepast. Deze werd ingediend door Dr. Wolf uit Maikammer in 1909 te Stuttgart. Het ontwikkel systeem van Dr. Wolf genaamd negentig punt systeem is geaccepteerd door het COM en tot op heden geldig. Hierop zijn alle latere keursystemen gebaseerd. Het systeem van Dr. Wolf is nooit in zijn oorspronkelijke opzet toegepast.

Ons keursysteem berust op de “driedeelbaarheid” de indeling is als volgt;

 • Voldoende
 • Goed
 • Zeer goed

De beoordeling van de toeren berust op het beginsel van de enkeltoerenbewaardiging, dat wil zeggen dat de toer op zich beoordeeld wordt. De beoordeling van het gezongen lied en zijn geheel, worden beoordeeld onder rubriek “klankbeeld” onder anderen:

 • Het geregel of zelden zingen van een toer
 • De overgang van de ene toer naar de volgende
 • Het blijven hangen in de toeren
 • Het afbreken van het lied
 • Het zingen van zowel foutloze als afwijkende vormen van een
  toer

Deze vallen dus buiten de standaard eisen, terwijl eenheid van zang beoordeeld wordt onder de stamharmonie.

Om een toer langs systematische weg te kunnen gewaardigen voeren we het begrip ‘’standaardeis’’ in. Daaronder dient te worden verstaan de som van de eisen die we aan de toer in een bepaalde toonligging (u-o-oe) stellen. De drie klankgebieden.

 • Het u-gebied (voldoende)
 • Het o-gebied (goed)
 • Het oe-gebied (zeer goed)

Onder de standaardeisen verstaan wij dat de vogel die toer zingt, zoals hij eigenlijk gezongen dient te worden. Standaardeisen, die voor alle toeren gelden.

 • Zuivere klinker
 • Juiste medeklinker (s)
 • Evenwicht tussen de klinkers en de medeklinkers
 • Typische opeenvolging van de toerlettergrepen
 • Van voldoende lengte/in voldoende aantal gebrach

Het toerenrepertoire kunnen we als volgt onderverdelen:

 • Voldoende toeren (eenvoudige toeren): Dit zijn hoge toeren:
  klingels en klingerollen
 • Goede toeren (midden/toeren): Eenvoudig structuur, maar van
  dezelfde diepte: kloeken iav, schokkels, holklingels en fluiten
 • Zeer goede toeren (hoofdtoeren): Ingewikkelde samenstelling
  en overtreft alle andere toeren: holrollen, knorren en waterrollen

Structuur bepaald de naam van de toer. Hierbij verstaan wij onder structuur: klinkers plus medeklinkers waaruit het is opgebouwd plus de voordrachtswijze. De volgende manieren zijn van toepassing:

 • Rollend: dit is een hoofdtoeren die ononderbroken is. Dat
  wil zeggen een holrol, knorren en waterrollen.
 • Afgezette toer: die is een onderbroken toer (midden
  toeren), namelijk kloeken iav, schokkels, holklingels en fluiten
 • Samengesteld: dit is een deel rollende en deel afgezet,
  namelijk kloekrol, waterkloekrol en kloekknor

Holrollen

Een holrol is een ononderbroken toer, omdat de toerlettergrepen elkaar zo snel opvolgen. Deze hoofdtoer kan niet gemist worden in een harzerslied. Deze wordt onderverdeeld in het volgende.

Waard klinkers: u, uu, o, oo, oe

Medeklinkers: r. Bij de koelerende holrol de l en de h

 • Rechte holrol
 • Gebogen holrol
 • Koelerende holrol
 • Trimulerende holrol
 • Sproedelende holrol
 • Vocale holrol

Afwijkingen in de Holrol: neuzig, belegen, wazig, vlak, breed, waterig.

Knorren

De knor is de bas in het kanarielied en klinkt uit op een medeklinker namelijk de r.

Waardeklinkers: u, o, oo, oe

Medeklinkers: kn.gn en de sluitingsmedeklinker r, de l bij de kloekknor

Overzicht knorren: Ronde knor (rechte knor), Kloekknor, holknor en Klingelknor.

Belangrijke knor is de ronde knor het is een zuiver rollend gebracht op een toonligging.

De holknor is geen toervariant, maar een kwaliteitsaanduiding. De snorrende r treed iets terug waardoor de klinkers o, oo of oe meer naar voren komen.

Afwijking van de knor: los, neuzig, belegen, waterig en breed

Waterrol

Is het geluid dat nagebootst kan worden met een holle pijp die men in een emmer steekt en daar doorheen blaast. Het geluid lijkt op borrelen en knabbelen van het water over een ongelijke bodem. In fluiten en klingeltoeren komt waterrol nooit voor.

Waardeklinkers: u, o, oe

Medeklinkers: w-g-d-l-r-b

Afwijkingen: neuzig, harde, belegen, vlakke en brede

 • Neuzig: grondtoon is eu wordt met geopende snavel gezongen
 • Harde: dan drukt de vogel te veel op de medeklinker r
 • Belegen: grondtoon is eu en wordt met gesloten snavel
  gebracht is een graad van heesheid
 • Vlakke: de grondtoon i a
 • Brede: grondtoon is ee of e

Holklingels

De toer klinkt als lululu of lololo of loeloeloe of huhuhu of hohoho of hoehoehoe.

Er wordt met holklingel de holle klank bedoeld van een zwaardere en daardoor holler klinkende bel. De holklingels behoren tot de categorie middentoeren.

Waardeklinkers: u, o, oe

Medeklinkers: l en h

 • Rechte holklingel
 • Vallend holklingel (van u naar o naar oe)
 • Stijgend holklingel (van oe naar o naar u)
 • Trimulerende holklingel

De mooiste vorm van de holklingel krijgen we te horen wanneer de vogel de stijgende holklingel laat volgen door de vallende holklingel of omgekeerd, een prestatie die vergelijkbaar is met de gebogen holrol over drie klinkers.

Afwijkingen: stotend, gerekt, slepend, vlak, neuzig, belegen en wazig

Verschil tussen holklingels en schokkels: de schokkellettergrepen zijn zuiver afgezet en de toerlettergrepen van de holklingels zijn iets gebonden. De pauze tussen de toerlettergrepen is bij holklingel korter dan bij schokkel.

Fluiten

De fluiten behoren tot de categorie middentoeren. De structuur is zeer eenvoudig ,omdat de fluit slechts uit een lettergreep bestaat. De fluit is een prachtige toer in het lied. Wanneer de fluiten aangezet worden met de medeklinker d en op de grondtoon oe, dan spreekt men van doe-fluiten, die tot de schoonste fluiten behoren.

Waardeklinkers: u, o en oe

Medeklinker: d

De fluiten die te vlug wordt gebracht ,zijn minder volle fluiten.

Afwijkingen: slepend, getrokken, breed, neuzig, wazig, gedrukt, stotend, hard en belegen

Kloeken I.A.V.

Medeklinkers: gl, kl en bl en sluitingsmedeklinker k.

Waardeklinkers: u, o, oe en ui, oi, oei

De kloek is een middentoer. In de theorie van de harzers lied zijn de kloeken een kwestie.

Wij kennen verschillende benamingen voor de kloeken.

 • De Afgezette kloek
 • De waterkloek
 • De dubbelkloek
 • De holkloek
 • De holwaterkloek
 • De klingelkloek

Er zijn in de kloeken echter nog meer varianten zoals:

 • De kloekrol, dit is een samengetelde toer
 • De waterkloekrol

De holkloekrol en de holwaterkloekrol zijn geen varianten van de kloekvormen ,maar zijn wel kwaliteitsaanduidingen.

Afwijkingen: wazig, vlak, breed, hard, stootkloeken en slepend.

De afgezette vorm:

gluk gluk gluk of glok glok glok of gloek gloek gloek

Kluk kluk kluk of klok klok klok of kloek kloek kloek

Bij de waterkloeken klinkt de kloek als volgt:

Bluik of bloik of bloeik

Gluik of gloik of gloeik

Kluik of kloik of kloeik

Schokkels

De schokkel is een zuiver afgezette toer. Het ritme van de schokkel is ongeveer gelijk aan dat van de holklingel.

Waardeklinkers: u, o en oe (a in lachschokkel)

Medeklinker: h

De schokkel is een zuiver afgezette toer en kan dus nimmer gebogen zijn vanwege zijn onderbroken structuur.

 • Rechte schokkel
 • Stijgende schokkel
 • Vallende schokkel
 • Combinatie van stijgende en vallende schokkel

Afwijkingen: stotend, gerekt, slepend, vlak, neuzig, wazig en breed

Klingel en klingelrol

De klingel en klingelrol worden gerekend tot de volgende (eenvoudige) toeren en kunnen ieder apart gekeurd worden van 1 t/m 3 punten.

Waardeklinker: ie

Medeklinkers klingel: l en h

Medeklinker klingelrol: r

Tekst klingelrol: rierierie

Tekst klingel: ielieliel, hielhielhiel en lielieliel

Voor beiden toeren geldt de eis, dat er een mooi evenwicht moet zijn tussen klinker en medeklinkers, een eis die overigens voor alle toeren geldt.